படக் காட்சி

உபகரணங்கள்

சமம்1
eq2
eq3
eq4
eq5
eq6
eq8
eq7

உபகரணங்கள்

rd1
rd2
rd3

கண்காட்சி

ex1
ex2
ex3
ex4

பணியாளர் செயல்பாட்டு செயல்முறை